Hoppa till innehåll

Together with you, we are strong

Years of Innovation and
Craftsmanship

Activities in general

Vår metod har utvecklats sen 2002 under mottot ”Hårt arbete”, Ständiga förbättringar och tålamod. 2015 kände jag att jag kunde registrera och skydda ”Lagomerad” och ”Senced” samt ”StealhMode” som enskilda varumärken. I vårt gemensamma arbete ska vi sätta upp höga förväntningar och mål för att till sist nå dem tillsammans med strategisk planering. Jag tror att vi med min metod kan effektivisera kundernas verksamheter med minst 30% så att personalen får mer tid över till kärnverksamheten.

Our method has been developed since 2002 under the motto ”Hard work”, Continuous improvement and patience. In 2015, I felt I could register and protect ”Lagomerad” and ”Senced” as well as ”StealthMode” as individual brands. In our joint work, we will set high expectations and goals to finally achieve them together with strategic planning. I believe that with my method, we can streamline customers’ operations by at least 30% so that the staff has more time for the core business.

READ MORE Lagomerad

READ MORE Senced

READ MORE StealthMode

READ MORE Business development (long version)

READ MORE Change planning (long version)

READ MORE Information planning (long version)

READ MORE Communication planning (long version)

READ MORE …E-archive and its planning

READ MORE Internal audit (long version)

READ MORE Information management

External requirements

Internal rules

Storage

People

The business

NEWSLETTER FROM US? CLICK HERE…

Business

Jag vet att våra kunder räknar sekunder idag i sin effektivisering. Jag strävar efter minuter dagligen. under det gemensamma mottot ”Hårt arbete”, Ständiga förbättringar och tålamod ger vi dig möjligheten att bli mer flexibel och att din personal blir mer förändringsbenägen.

Carl-Bertel Nathhorst var VD för Scania 1940-1951 och var den som förvandlade verkstadsföretaget till en storindustri. För att expandera sälj- och servicemarknaden så sökte Scania-Vabis en partner som kunde leverera en attraktiv personbil till Sverige. Denna skulle användas som lockbete och villkor för eventuella ÅF att även starta en avdelning för tunga fordon. Man träffade flera tillverkare efter kriget och fastnade för VW och Willy’s Overland. Den 15 juli 1948 rullade de fyra första ”bubblorna” i land i Helsingborg. Ville någon ÅF sälja bubblan så var de då även tvungna att sälja Scania-Vabis som samtidigt blev generalagent.

Man brukar dela in modultänket i två delar:

  1. Motorutvecklingen från 1939 då August Nilsson uppfann en motor som kunde levereras med 4, 6 eller 8 identiska cylindrar. Den kunde även anpassas för olika bränslen. Han kallade den ”Royal”, kanske mest för att han lyckats utverka royalties för varje såld cylinder. Modellen utfasas 1958 i samband med den nya motorplattformen D10.
  2. Sverker Sjöström genomförde den första kompletta legolådan som resulterade i 2-serien 1980 och som Scania bygger vidare på idag.

I know that our customers count seconds today in their efficiency. I strive for minutes daily. under the common motto ”Hard work”, Continuous improvement and patience, we give you the opportunity to become more flexible and that your staff becomes more change-prone.

Carl-Bertel Nathhorst was CEO of Scania from 1940 to 1951 and was the one who transformed the engineering company into a major industry. To expand the sales and service market, Scania-Vabis was looking for a partner who could deliver an attractive passenger car to Sweden. This would be used as bait and conditions for possible ÅF to also start a department for heavy vehicles. They met several manufacturers after the war and settled on VW and Willy’s Overland. On July 15, 1948, the first four ”bubbles” rolled ashore in Helsingborg. If any ÅF wanted to sell the bubble, they also had to sell Scania-Vabis, which at the same time became the general agent.

The modular approach is usually divided into two parts:

Engine development from 1939 when August Nilsson invented an engine that could be delivered with 4, 6 or 8 identical cylinders. It could also be adapted for different fuels. He called it ”Royal”, perhaps mostly because he managed to obtain royalties for every cylinder sold. The model was phased out in 1958 in connection with the new engine platform D10.

Sverker Sjöström carried out the first complete Lego box that resulted in the 2 Series in 1980 and which Scania is building on today.

READ MORE Modular system Scania

”The Right Stuff”

Vi utlovar inga enkla vägar med vår metod. Det krävs träning och disciplin samt nyfikenhet och framåtanda för att nå målen. Det kan låta enkelt att vara lagomerad men för att citera JFK ”Vi ska nå månen inte för att det är enkelt utan för att det är svårt” fritt översatt. ”Hårt arbete”, Ständiga förbättringar och tålamod är dina följeslagare på vägen.

We do not promise easy paths with our method. It takes training and discipline as well as curiosity and ambition to achieve the goals. It may sound simple to be senced, but to quote JFK: ”We will reach the moon not because it is easy, but because it is difficult”, freely translated. ”Hard work”, Continuous improvement and patience are your companions along the way.

We build in the existing work environment

Det krävs inte stora förändringar på en gång… bara små förändringar varje dag för att lyckas. ”Hårt arbete”, Ständiga förbättringar och tålamod… enkelt eller hur?

It doesn’t take big changes all at once… Just small changes every day to succeed. ”Hard work”, Continuous improvement and patience… Simple right?

READ MORE

Inspiration from Oliver on the road

Our most important partners