Hoppa till innehåll

StealthMode®

6 timmar om dagen är jag i Default Mode Network och 6 timmar i Executive Network… Jag hoppar hela tiden, det är tanken. Det är ungefär som jobbets post-it lappar på tavlan som omgående utsätts för kritiskt tänkande med utvärdering i realtid.

Sen tillkommer planering och åter planering. Dag för dag, vecka för vecka osv.

Efter många års erfarenhet och utveckling sjösatte jag min metod för ovan 2015. Nu har jag arbetat enligt denna metod i 8 år. Det blir en vana… en del av min själ liksom. Det är därför dags att nu bjuda in dig och alla andra i arbetssättet.

Processen bygger på att utnyttja befintliga erfarenheter från olika områden som man är väl förtrogen med. Är du en duktig ”hemmafixare” har du en uppsjö av erfarenheter så som tapetsering, målning och snickeri. Är du väl förtrogen med köket hemma kan du med van hand använda dina erfarenheter från att strukturera upp alla redskap till att nyttja när du ska diskutera sql-databaser eller fileservers på jobbet.

De flesta e-arkiv bygger på mappar i botten och likheterna mellan systemen är mer slående än undantag. Det är mest specifika ordval och en ovana att krångla till det som ofta fäller avgörandet.

Vi brukar likna valet av det man ska fylla sitt e-arkiv med som en shoppinglista till sin matvarubutik. Vilket recept gäller för dagen? Är det oxfilè eller falukorv som står på menyn? Är det fest eller vardag? I vilken ordning ska inköpen göras? Veckohandla eller för dagen? Du måste planera ditt e-arkiv liksom du måste planera dina inköp av matvaror. Om du ser likheterna så kan du använda dina invanda rutiner när du ställs inför en nytt problem – eller snarare möjlighetsområde.

6 hours a day I am in Default Mode Network and 6 hours in Executive Network…

I jump all the time, that’s the idea. It’s kind of like the job’s post-it notes on the board that are immediately subjected to critical thinking with real-time evaluation.

Then there is planning and re-planning. Day by day, week by week, etc.

After many years of experience and development, I launched my method for the above in 2015. Now I have been working according to this method for 8 years. It becomes a habit… a part of my soul as well. It is therefore time to invite you and everyone else into the way of working.

The process is based on drawing on existing experience from different areas with which one is well familiar. If you are a good ”DIYer”, you have a wealth of experience such as wallpapering, painting and carpentry. If you are familiar with the kitchen at home, you can use your experience from structuring all the tools to use when discussing SQL databases or fileservers at work.

Most e-archives are based on folders at the bottom and the similarities between the systems are more striking than exceptions. It is mostly specific choice of words and a habit of complicating things that often make the decision.

We usually liken the choice of what you want to fill your e-archive with as a shopping list for your grocery store. What recipe is valid for the day? Is it fillet of beef or sausage on the menu? Is it party or everyday? In what order should the purchases be made? Weekly shopping or for the day? You need to plan your e-archive as well as you need to plan your grocery purchases. If you see the similarities, you can use your habitual routines when faced with a new problem – or rather area of opportunity.