Hoppa till innehåll

…E-archive and its planning

Du ska alltid sträva efter att ha den bästa lösningen för Er. Egentligen skiljer sig inte systemen på marknaden åt i grunden. Låt oss ta liknelsen med att skicka/ta emot mail. Alla mailprogram klarar uppgiften. Sen tillkommer t ex vilken avsändare du använder, hotmail, yahoo, google.com eller snyggare ”företag”.com. Listan blir lång men du måste skapa intresse för lösningen.

När Benny Andersson från ABBA fick frågan (i programserien ”Hjärnan” av Anders Hansen) om musikstycket var skapat av en människa eller av AI kunde han inte direkt svara. Efter vidare diskussion kom han fram med ”kritiken”. Det finns ingen själ eller avsändare bakom. Jag upplevde hans bemötande av frågan som oväsentligt. Det är alltid lyssnaren som avgör om det blir en succé eller flopp liksom.

Benny har alltid varit framgångsrik. Har han inbyggd AI med känsla och själ?

Precis så här MÅSTE du arbeta med ditt eget e-arkiv. Sätt upp mål med delmål. Sikta högt inom rimliga gränser. Skapa en enkel miljö för användaren. Hårt Arbete, Ständiga förbättringar och TÅLAMOD är dina vänner på vägen.

You should always strive to have the best solution for you. Actually, the systems on the market do not differ fundamentally. Let’s take the analogy of sending/receiving mail. All e-mail programs are up to the task. Then there is, for example, which sender you use, hotmail, yahoo, google.com or nicer ”company”.com. The list will be long but you must create interest in the solution.

When Benny Andersson from ABBA was asked (in the program series ”The Brain” by Anders Hansen) if the piece of music was created by a human or by AI, he could not directly answer. After further discussion, he came forward with the ”criticism”. There is no soul or sender behind. I felt that his response to the question was immaterial. It is always the listener who decides if it will be a success or flop as well.

Benny has always been successful. Does he have built-in AI with emotion and soul?

Just like this, you MUST work with your own e-archive. Set goals with sub-goals. Aim high within reason. Create a simple environment for the user. Hard Work, Continuous Improvement and PATIENCE are your friends along the way.