Hoppa till innehåll

Why Not?…

Stay here for a while!

or

In this portal (Totally Sick Good in Swedish) you will find a lot of useful information. You just have to help yourself.
Do you already know everything? Then you are directly welcome as a customer or
business partner to me.

I like demanding people.

Don’t hesitate… Send in a question via email and I will help you on the way in your development forward…

launch 21-22 November 2023 at Kvalitetsmässan in Gothenburg

Håkan Tornesque
Certified Informationscontroller

NEWSLETTER FROM US? CLICK HERE…

Always on the way to new challenges

About heltsjuktbra.se™

Here there is a lot to pick up free of charge for inquisitive and curious people.

6 hours a day I am in Default Mode Network and 6 hours in Executive Network…

I jump all the time, that’s the idea. It’s kind of like the job’s post-it notes on the board that are immediately subjected to critical thinking with real-time evaluation.

Then there is planning and re-planning. Day by day, week by week, etc.

After many years of experience and development, I launched my method for the above in 2015. Now I have been working according to this method for 8 years. It becomes a habit… a part of my soul as well. It is therefore time to invite you and everyone else into the way of working.

At heltsjuktbra.se/com you should always feel welcome to learn more about what I know quite well – Information in the business including archiving. Since 2012, my goal has been to become ”The world’s best funeral director for the archiving process”. Hard work, Continuous improvement and Patience are my constant companions. ”Loving deviations” is also part of everyday life for me.

Welcome!

Här finns det mycket att hämta kostnadsfritt för vetgiriga och nyfikna människor.

6 timmar om dagen är jag i Default Mode Network och 6 timmar i Executive Network… Jag hoppar hela tiden, det är tanken. Det är ungefär som jobbets post-it lappar på tavlan som omgående utsätts för kritiskt tänkande med utvärdering i realtid.

Sen tillkommer planering och åter planering. Dag för dag, vecka för vecka osv.

Efter många års erfarenhet och utveckling sjösatte jag min metod för ovan 2015. Nu har jag arbetat enligt denna metod i 8 år. Det blir en vana… en del av min själ liksom. Det är därför dags att nu bjuda in dig och alla andra i arbetssättet.

På heltsjuktbra.se/com ska du alltid känna dig välkommen att lära dig mer om det jag kan ganska bra – Information i verksamheten inkl arkivering. Sen 2012 har mitt mål varit att bli ”Världens bästa begravningsentreprenör för arkivprocessen”. Hårt arbete, Ständiga förbättringar och Tålamod är mina ständiga följeslagare. Att ”Älska avvikelser” är också en del av vardagen för mig.

Välkommen!

We offer lagomerad® & senced® service

Vi använder en egen process och metod i vårt arbete. Dessa kan du läsa mer om nedan. tanken är att alltid erbjuda precis det kunden behöver varken mer eller mindre utan lagom. Varje kund ska känna sig utvald och tillsammans med oss sitta i förarsätet utan risker för negativa överraskningar. Kunden ska bli positivt medveten om de synergieffekter vi tillsammans skapar i varje projekt. Kort sagt – Kunden ska vara mer än nöjd med en långsiktig relation.

We use our own process and method in our work. You can read more about these below. The idea is to always offer exactly what the customer needs, neither more nor less, but just right. Every customer should feel selected and together with us sit in the driver’s seat without the risk of negative surprises. The customer should become positively aware of the synergies we create together in each project. In short – The customer should be more than satisfied with a long-term relationship.

Här har ni processen för hur vi genomför vårt arbete både internt och hos kund. Den är fullt anpassningsbar för i princip alla ISO standarder. Vi ser inga problem med att implementera StealthMode® i de flesta befintliga processerna.

Inom näringslivet och kommunal samt statlig verksamhet ser vi alltså inga hinder. Läs mer om processen på egen sida.

Here you have the process for how we carry out our work both internally and at the customer. It is fully customizable for virtually all ISO standards. We see no problem with implementing StealthMode® in most existing processes.

In business and municipal and state activities, we see no obstacles. Read more about the process on its own page.

Lagomerad® (Senced® In English) Är registrerade varumärken, för att skydda dess betydelse och användning. Orden och dess betydelse har under längre tid
utvecklats i samband med en lyckad behandling/stabilisering av bipolär sjukdom. Detta är den metod vi använder. Läs mer om metoden på sina egna sidor.

Lagomerad® (Senced® In English) Are registered trademarks, to protect its meaning and use. The words and their meanings have for a long time
was developed in the context of successful treatment/stabilization of bipolar disorder. This is the method we use. Read more about the method on their own pages.

Vi upplever att det finns fem rubriker som man alltid ska bygga sin informationshantering på:

EXTERNA KRAV
INTERNA REGLER
LAGRING
MÄNNISKOR
VERKSAMHET

We feel that there are five headings that you should always base your information management on:

EXTERNAL REQUIREMENTS
INTERNAL RULES
STORAGE
PEOPLE
THE BUSINESS

Our method & our process fits everywhere in society

Oavsett om det är en person, en liten grupp eller ett helt bolag fungerar vår modell och metod. Vi börjar helst med en liten grupp och låter det sedan växa så att vi till sist tillsammans har genomfört de förändringar som behövs. Vi arbetar alltid i modulsystem där ”ständiga förbättringar” är grunden till våra gemensamma framgångar.

Whether it’s one person, a small group or an entire company, our model and method works. We prefer to start with a small group and then let it grow so that we have finally implemented the necessary changes together. We always work in modular systems where ”continuous improvement” is the basis for our common success.

Scania’s company archive and its investment in e-archives

Vi genomför nu tester av vår modell och process direkt i verksamheten med mycket gott resultat.

We are now conducting tests of our model and process directly in the business with very good results.

Audit Nykvarn municipality, Stockholm County

Mellan 2015-2022 ledde jag revisionens arbete enligt vår metod och process.

Between 2015-2022, I led the audit work according to our method and process.

Cooperation between politicians and civil servants in Nykvarn

Detta är ett kommande projekt som vi återkommer till under 2024.

This is an upcoming project that we will return to in 2024.

Senced® & StealthMode® around the world

Vi kommer under de kommande åren marknadsföra och beskriva både metod och process via vår blivande site www.senced.eu

In the coming years, we will market and describe both method and process via our future site www.senced.eu

NEWSLETTER FROM US? CLICK HERE…

Some partners

Vi har inte alltid valt att samarbeta med ett vinstintresse. En del av våra samarbeten bygger på att vi tillsammans ska lära av varandra på vägen mot ett lyckat resultat. Vi har alltid strävat efter långsiktiga relationer där vi tillsammans ”kryper under skinnet” och lär oss av varandras misstag så väl som kompetens och vilja att bjuda på erfarenheter. Här nedan har ni exempel på sådana relationer där vi alltid strävat efter gemensamma framgångar och lyckade resultat.

We have not always chosen to cooperate with a profit motive. Some of our collaborations are based on learning from each other together on the way to a successful result. We have always strived for long-term relationships where we together ”crawl under the skin” and learn from each other’s mistakes as well as competence and willingness to offer experiences. Below you have examples of such relationships where we have always strived for common successes and successful results.

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Adaptogen artisan aesthetic, lomo swag street art salvia ucha ennui fanny pack pinterest. Irony mixtape raclette before they sold out, microng tattooed synth enamel pin blog smito nest dale.

LARRY MITCHELL

CEO – Sepino

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

List item 5

Adaptogen artisan aesthetic, lomo swag street art salvia ucha ennui fanny pack pinterest. Irony mixtape raclette before they sold out, microng tattooed synth enamel pin blog smito nest dale.

JEREMY KNIGHT

Alasa Engineering

It’s never too late for a contact

Välkommen att kontakta mig så att vi tillsammans kan titta på hur vi på bästa sätt kan samarbeta och hjälpa varandra på vägen. Varje ny kund, samarbetspartner eller intressent är en möjlighet till utveckling mot nya höjder.

Welcome to contact me so that together we can look at how we can best cooperate and help each other along the way. Every new customer, partner or stakeholder is an opportunity to develop to new heights.

NEWSLETTER FROM US? CLICK HERE…