Hoppa till innehåll

Universal Declaration of Human Rights and other interesting core values

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

30 artiklar

Den allmänna förklaringen består av 30 artiklar som gemensamt uttrycker de grundläggande och universella fri- och rättigheterna. Artiklarna behandlar både sådant som alla har rätt till, som frihet och utbildning, och sådant som alla har rätt att vara fri från, som slaveri och tortyr. Det är den första universella förklaringen om att det finns grundprinciper av odelbara rättigheter som gäller för alla och som världens stater gemensamt ska leva upp till.

Förklaringen är en gemensam viljeyttring och ett moraliskt ställningstagande av världssamfundet, som inte är juridiskt bindande. Förklaringen utgör däremot utgångspunkten för många juridiskt bindande fördrag, konventioner och traktat. Förklaringen utgör grunden i det internationella arbetet med att övervaka de mänskliga rättigheterna i världens stater. Läs mer…

30 articles

The Universal Declaration consists of 30 articles that jointly express fundamental and universal rights and freedoms. The articles deal with both things to which everyone is entitled, such as freedom and education, and those from which everyone has the right to be free, such as slavery and torture. It is the first universal declaration that there are basic principles of indivisible rights that apply to everyone and that the states of the world must jointly live up to.

The declaration is a joint expression of will and a moral position by the international community, which is not legally binding. The Declaration, on the other hand, is the starting point for many legally binding treaties, conventions and treaties. The declaration forms the basis of international efforts to monitor human rights in the world’s states. Read more…

SCANIA

Scanias värdeskapande bygger på Scanias företagskultur, som de kallar The Scania Way. Denna kultur är djupt rotad i deras verksamhet och bygger på flera kärnvärden som speglar Scanias sätt att tänka och vägleder allas dagliga handlingar och beslutsfattande. De hjälper Scania att skapa värde för sina intressenter och i slutändan i målet att vara ledande i övergången till ett hållbart transportsystem. Läs mer…

THE SCANIA WAY – Filmen

Scania’s value creation is based on Scania’s corporate culture, which they call The Scania Way. This culture is deeply rooted in their business and is based on several core values that reflect Scania’s way of thinking and guide everyone’s daily actions and decision-making. They help Scania to create value for its stakeholders and ultimately in the goal of being a leader in the transition to a sustainable transport system. Read more…

THE SCANIA WAY – The movie

Canon

1988 introducerade Canon filosofin Kyosei som betyder ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa” som än idag är företagets motto. Begreppet symboliserar företagets vision, värden och sättet som personalen behandlas och affärer görs på. Utöver företagets företagsaktiviteter influerar ledordet även sättet de verkar på i samhället och tillsammans med andra organisationer världen över. Läs mer…

In 1988, Canon introduced the Kyosei philosophy, which means ”live and work together for the good of all”, which is still the company’s motto today. The term symbolizes the company’s vision, values and the way employees are treated and business is done. In addition to the company’s corporate activities, the motto also influences the way they operate in society and together with other organizations around the world. Read more…