Hoppa till innehåll

THE SCANIA WAY – The foundation of success

Scanias värdeskapande bygger på Scanias företagskultur, som de kallar The Scania Way. Denna kultur är djupt rotad i deras verksamhet och bygger på flera kärnvärden som speglar Scanias sätt att tänka och vägleder allas dagliga handlingar och beslutsfattande. De hjälper Scania att skapa värde för sina intressenter och i slutändan i målet att vara ledande i övergången till ett hållbart transportsystem.

Scanias kärnvärden utgör grunden för allt Scania gör på företaget. De har varit fast förankrade och integrerade i Scanias verksamhet i generationer. Scanias kärnvärden speglar och förkroppsligar företagets tänkande, deras sätt att utföra arbetet och hur de förhåller sig till varandra och till andra de möter utanför företaget – kunder, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort.

Kärnvärdena styr deras agerande, stödjer dem i att skapa värde för företagets intressenter och i slutändan i strävan att vara ledande i omställningen mot ett hållbart transportsystem. De måste arbeta närmare varandra, omfamna olika perspektiv och hitta nya sätt att samarbeta inom och mellan Scanias traditionella organisationer.

Utifrån kärnvärdena och huvudprinciperna utgör ledningssystemet (Scanias gemensamma arbetssätt) tillsammans med tankemodellen (Scanias gemensamma sätt att tänka) grunden för deras företagskultur – The Scania Way.

Scanias kärnvärden

Kunden först

Våra kunder är utgångspunkten för allt vi gör.

Vi är bara framgångsrika när våra kunder är framgångsrika, och vi samarbetar nära med dem för att förstå deras nuvarande och framtida verksamhet. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som levererar värde, är hållbara och lönsamma, idag och i framtiden. 

Respekt

Vi respekterar varje individ, deras kompetens och åsikt.

Vi behandlar andra med respekt och förväntar oss att bli behandlade med respekt. Vi lyssnar och förstår. Alla kan bidra och har potential att växa och lära sig över tid. Respekt är grunden för alla processer, alla förbättringar och allt värdeskapande. 

Laganda

Vi vinner alla när vi arbetar som ett lag.

Vi arbetar som ett team mot ett gemensamt mål, förenade av ett gemensamt syfte. Ett team innehåller allt från den minsta gruppen kollegor, genom varje varumärke, upp till TRATON Group själv och våra partners. Tillsammans lyckas vi.

Ansvar

Vi tar ansvar för samhälle och miljö.

Vi agerar alltid med integritet och ser bortom våra omedelbara ansvarsområden, med tanke på de långsiktiga effekterna av våra handlingar.

Vi tar ansvar både som grupp och som individer.

Eliminering av avfall

Vi minimerar onödiga kostnader genom att eliminera avfall.

Med ett starkt fokus på ständiga förbättringar, från strategiska stegförändringar till operativa dagliga förändringar, säkerställer vi högkvalitativ produktion och effektivitet inom alla områden. Vi hittar och tar bort alla aktiviteter som inte har något värde för våra slutkunder och strävar efter att minimera den negativa påverkan av vår verksamhet och våra produkter. 

Scania’s value creation is based on Scania’s corporate culture, which they call The Scania Way. This culture is deeply rooted in their business and is based on several core values that reflect Scania’s way of thinking and guide everyone’s daily actions and decision-making. They help Scania to create value for its stakeholders and ultimately in the goal of being a leader in the transition to a sustainable transport system.

Scania’s core values form the basis of everything Scania does at the company. They have been firmly anchored and integrated into Scania’s operations for generations. Scania’s core values reflect and embody the company’s thinking, their way of doing their work and how they relate to each other and to others they meet outside the company – customers, suppliers, partners and society at large.

The core values guide their actions, support them in creating value for the company’s stakeholders and ultimately in the pursuit of being a leader in the transition to a sustainable transport system. They need to work more closely together, embrace different perspectives and find new ways to collaborate within and between Scania’s traditional organisations.

Based on the core values and main principles, the management system (Scania’s common way of working) together with the thought model (Scania’s common way of thinking) form the basis of their corporate culture – The Scania Way.

Scania’s core values

Customer first

Our customers are the starting point of everything we do.

We are only successful when our customers are successful, and we cooperate closely with them to understand their current and future business. We provide tailored solutions that deliver value, are sustainable and profitable, today and in the future. 

Respect

We respect each individual, their skills and opinion.

We treat others with respect and expect to be treated with respect. We listen and understand. Everyone can contribute and has the potential to grow and learn over time. Respect is the foundation of all processes, all improvements, and all value creation. 

Team spirit

We all win when we work as a team.

We work as one team towards a common goal, united by a joint purpose. A team includes everything from the smallest group of colleagues, through each brand, up to the TRATON Group itself and our partners. Together we succeed.

Responsibility

We take responsibility for society and environment.

We always act with integrity and look beyond our immediate areas of responsibility, considering the long-term impact of our actions.

We take responsibility both as a group and as individuals. 

Elimination of waste

We minimise unnecessary cost by eliminating waste.

With a strong focus on continuous improvements, from strategic step changes to operational every-day changes, we ensure high-quality output and efficiency in all areas. We find and remove all activities that have no value to our end customers and seek to minimise the negative impact of our operations and products.